Herdanzas, renuncias, beneficios fiscais e entregas en vida, en Galicia

Herdeiro: pode aceptar ou renunciar, tanto unha como a outra opción haberá de manifestala en escritura pública perante notario. O herdeiro é nomeado no testamento, e se non hai testamento, determínao a lei, como herdeiro forzoso, na seguinte orde excluínte: fillos, netos, pais, avós, cónxuxe viúvo ou parella de feito, irmáns, sobriños, parentes ata cuarto grado,…